A A A

Samenwerkende Kennisinstelingen voor VeiligheidVeiligheid is van groot maatschappelijk belang. Een samenleving is daarom gebaat bij het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis over veiligheid. Veiligheid als vakgebied is nog volop in ontwikkeling. Opleidings- en onderzoeksinstellingen die werken aan veiligheid kunnen in veel gevallen samen meer bereiken dan ieder voor zich. Dus is het voor de ontwikkeling van het vakgebied veiligheid en daarmee voor de veiligheid in de samenleving goed dat die instituten hun krachten bundelen.

Dat waren de overwegingen die elf kennisinstituten voor veiligheid deed besluiten om een samenwerkingsverband op te richten. Dat samenwerkingsverband heeft de vorm van een netwerk en draagt de naam Samenwerkende Kennisinstellingen voor Veiligheid (SKV-netwerk). Op 23 april 2007 bekrachtigden zij hun samenwerking, in aanwezigheid van prof. mr. P. van Vollenhoven, door het ondertekenen van een convenant.

Het netwerk heeft als doel: de verdere professionalisering van veiligheid als vakgebied. Het netwerk heeft geen winstoogmerk. Het vakgebied veiligheid wordt opgevat als het kennisgebied dat veiligheid bestudeert, dat wil zeggen beschrijft en verklaart, en dat combineert met het werken aan toepassingsgerichte verbetering.

Het netwerk probeert haar doel te bereiken door activiteiten die bijdragen aan:
  • de samenwerking en kennisuitwisseling tussen SKV-kennisinstellingen onderling en tussen SKV-kennisinstellingen en beroepenveld;
  • kennisontwikkeling, -verspreiding en ‑toepassing in het vakgebied veiligheid.

Elders op deze website staan verschillende van die activiteiten beschreven. De elf deelnemers aan het SKV-netwerk zijn: Avans Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Haagse Hogeschool, Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (B), Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Nibra, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Politieacademie, Saxion Hogeschool Enschede.